The Team

Ship Location

Monterey Bay, USA

Sarolta Sen Manyoki

Photo of Sarolta Sen Manyoki
Stewardess